Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.poetslap.nl

www.poetslap.nl maakt deel uit van ARNA Webshops, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66146127.

Firmanaam: www.poetslap.nl
Adres: Houtschelf 22B
Postcode: 3371 KB
Plaats: Hardinxveld Giessendam
Telefoonnummer: 0031 (0) 184-635295
E-mailadres: info@poetslap.nl
Website: www.poetslap.nl 

Kamer van Koophandel nummer: 66146127
BTW identificatienummer: NL 0021.13.254 B62
IBAN: NL35 INGB 0007 3067 88 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, offerte, overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met www.poetslap.nl.
1.2 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits daarvoor toestemming gegeven is, waartoe alleen de directie van www.poetslap.nl bevoegd is. Een zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van www.poetslap.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 www.poetslap.nl is slechts gebonden nadat en in zoverre zij een aanbod van de afnemer schriftelijk per e-mail, fax of ander gelijksoortige communicatie heeft aanvaard.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht www.poetslap.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met instemming van www.poetslap.nl, waartegenover voorwaarden gesteld kunnen worden.

Artikel 3 – Toleranties

3.1 Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid en kwaliteit zullen nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de koopovereenkomst of vertraging in de betaling van de koopprijs.
3.2 Bij levering van hygiënisch of ander papier is een afwijking van het grams gewicht per m2 zowel naar boven als naar beneden toegestaan van 5 %.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De door www.poetslap.nl opgegeven en overeengekomen prijzen zij het mondeling of via de webshop zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW.  Zij zijn voorts exclusief de kosten van inladen, vervoer, lossen, verpakkingskosten en verzekering, tenzij anders vermeld.
4.2 Indien wij emballage, inladen, vervoer, lossen, verzekering en eventuele andere diensten op ons hebben genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, zijn wij gerechtigd de afnemer daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij ons gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.3 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, verzekeringspremies, grondstoffen- en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen ten opzichte van de euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst  en voor levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot een verhoging van www.poetslap.nl kostprijs leidt, heeft www.poetslap.nl het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan de afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

Artikel 5 – Leveringsvoorwaarden

5.1 De leveringstermijn vangt aan op het moment waarop wij het aanbod van de afnemer hebben aanvaard en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door www.poetslap.nl is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van ons is gesteld.
5.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer www.poetslap.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. www.poetslap.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.3 Overschrijding van de afgesproken leveringstermijn geeft de afnemer  geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij wij de te verstrekken zaken niet binnen een redelijke termijn hebben geleverd.
5.4 Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen voor hem en/of derde mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering in art. 6.2.

Artikel 6 – Risico en Eigendomsovergang

6.1 De afnemer is verplicht het voor het verrichten van de prestatie door www.poetslap.nl noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van gekochte goederen.
6.2 Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan een de afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.
6.3 Bij weigering van afname is de afnemer aan www.poetslap.nl een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van leverring en de voor www.poetslap.nl uit de afname weigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet betalingsverplichtingen.  
6.4 Reclame schort de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op. Alle rechtsvorderingen van www.poetslap.nl op de afnemer zullen eerst verjaren na verloop van 20 jaren.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door www.poetslap.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van www.poetslap.nl, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met www.poetslap.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door www.poetslap.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van www.poetslap.nl veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om www.poetslap.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 Voor het geval www.poetslap.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan www.poetslap.nl en door www.poetslap.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van www.poetslap.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 www.poetslap.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop www.poetslap.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor www.poetslap.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van www.poetslap.nl of van derden daaronder begrepen. www.poetslap.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat www.poetslap.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.3 www.poetslap.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4 Voor zoveel www.poetslap.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is www.poetslap.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 9 – Reclames

9.1 De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.
9.2 Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 5 dagen na levering van de goederen door de afnemer bij www.poetslap.nl te zijn ingediend.
9.3 Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt en/of doorverkocht, dan gelden zij als goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van www.poetslap.nl daarvoor vervallen.
9.4 Reclames over facturen binnen 5 dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
9.5 Steeds dienst minimaal 90% van de zaken, waarvoor de reclame geldt ter inspectie aanwezig te zijn.
9.6 Retournering van de geleverde zaken is slechts toegestaan na onze uitdrukkelijke toestemming. Zaken die zonder toestemming worden geretourneerd zullen voor diens rekening en risico ter beschikking worden gehouden van de afnemer. Een en ander ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen tot betaling van deze zaken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn nimmer gehouden tot betaling aan de afnemer van vervangende of aanvullende schadevergoedingen behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van ons of onze eigen werknemers dan wel door ons ingeschakelde derden zijn toegebracht. Behoudens opzet van ons zelf is aansprakelijkheid van ons voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie steeds uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van www.poetslap.nl voor schade bij de afnemer of een derde als gevolg van het gebruik en/of de opslag van door www.poetslap.nl verkochte en geleverde zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 In alle gevallen waarin wij gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te onzer keuze, hetzij de factuurwaarde exclusief BTW van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, het zij indien de schade is gedekt door een verzekering van ons, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar te zake wordt uitgekeerd.
10.3 Iedere vordering jegens ons, behalve die welke door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 (zes) maanden na ontstaan van de vordering.
10.4 www.poetslap.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid van het onjuist bereiken van enig bericht. Onder bericht begrijpen men ieder bericht dat door www.poetslap.nl is verzonden doch met name e-mail, mailings, fax of enig soortgelijk communicatiemiddel.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door www.poetslap.nl worden gefactureerd.
11.2 Betaling dient te geschieden voor de levering van goederen via i-Deal of binnen 14 dagen na factuurdatum te doen toekomen aan www.poetslap.nl, dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van www.poetslap.nl.
11.3 Een beroep op schuldverrekening is de afnemer niet toegestaan.
11.4 Indien de afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft www.poetslap.nl het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1.5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt, onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.
11.5 De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15 % van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van 250 euro.
11.6 Indien www.poetslap.nl met twee of meer afnemers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is een iedere hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.
11.7 www.poetslap.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling vooruit te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemers betalingsverplichtingen.
11.8 Betaling van de afnemer strekken allereerst tot voldoening van verschuldigde kosten en renten en daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur, ook al wordt bij de betaling een andere instructie vermeld.
11.9 Reclame schort de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op. Alle rechtsvorderingen van www.poetslap.nl zullen eerst verjaren na verloop van 20 jaren.

Artikel 12 – Ontbinding

12.1 Wanneer de afnemer een of meer van verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of anderszins blijkt dat de afnemer insolvabel is, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht of vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij www.poetslap.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Copyright 2013 – www.poetslap.nl - Alle rechten voorbehouden.